http://motorola.handango.com/phoneconfig/razrv3xx/Profile/RAZRV3xx.rdf
ManufacturerMotorola
ModelRAZR V3
← Back